GDPR

Dansk

exemplar anderkender…

privatlivets fred og beskytter den på en effektiv måde. Vi forpligter os til at overholde de nye regler og bestemmelser i GDPR som grundlag for en troværdig virksomhed.

Dine oplysninger…

såsom kontaktnavn, virksomheds E-mail og virksomhedstelefon nr. er kun hos os, så vi kan udføre vores arbejde på dine vegne samt holde en kommunikation.

Der opbevares i udgangspunktet ingen personoplysninger af særlig følsom grad såsom CPR nr. eller lignende i vores systemer.

Du kan altid…

tilgå, blokere eller få slettet dine oplysninger, hvis du skriver til os på e-mail: salg@exemplar.dk

Alle data opbevares…

kun på virksomhedens adresse som er tidsbestemt aflåst og placeret på 5.sal. I tidsrum uden for normal arbejdstid, er elevator og trapper til etageadskillelse yderligere aflåst. Kan kun tilgås via person identificerbar nøglebrik.

Vores netværk…

(både kablede og trådløst) er lukket og tillader ikke adgang til andre end vores medarbejdere på virksomhedens adresse.

Du kan altid kontakte os…

for yderligere spørgsmål vedr. GDPR på e-mail: salg@exemplar.dk


ENGLISH

Exemplar.dk respects…

your privacy and protects it effectively. We are committed to complying with the new rules and regulations of the GDPR as a basis for a credible business.


Your personal information…

such as contact name, company E-mail and company phone number are only used by us (Exemplar.dk), so we can perform our work on your behalf as well as keep in touch with you.

Basically, no personal data of a particularly sensitive degree, such as CPR number or similar, is stored in our systems.

You can always…

access, block or have your information deleted if you write us an E-mail: salg@exemplar.dk

All data is stored…

only at the company’s address which is temporarily locked and located on the 2th floor. During periods outside normal working hours, the elevator and stairs for floor separation are further locked. Office can only be accessed via hardkey and person identifiable alarm code.

Our network…

(both wired and wireless) is closed and encrypted and does not allow access to anyone other than our employees at the company address.

You can always contact us…

for further questions regarding our handling of GDPR please write us an E-mail: salg@exemplar.dk


Deutsch

Exemplar.dk respektiert…

Ihre Privatsphäre und schützt sie effektiv. Wir verpflichten uns, die neuen Regeln und Vorschriften der DSGVO als Grundlage für ein glaubwürdiges Geschäft einzuhalten.

Ihre persönliche Information…

wie Kontaktname, Firmen-E-Mail und Firmen-Telefonnummer werden nur von uns verwendet (Exemplar.dk), damit wir unsere Arbeit in Ihrem Namen ausführen und mit Ihnen in Kontakt bleiben können.

Grundsätzlich werden in unseren Systemen keine besonders sensiblen personenbezogenen Daten wie CPR-Nummer oder ähnliches gespeichert.

Du kannst immer…

Greifen Sie zu, blockieren Sie oder lassen Sie Ihre Informationen löschen, wenn Sie uns eine E-Mail schreiben: salg@exemplar.dk

Alle Daten werden gespeichert…

Nur an der Adresse des Unternehmens, die vorübergehend gesperrt ist und sich im 2. Stock befindet. In Zeiten außerhalb der normalen Arbeitszeit sind der Aufzug und die Treppen zur Bodentrennung weiter verriegelt. Auf das Büro kann nur über einen Hardkey und einen von der Person identifizierbaren Alarmcode zugegriffen werden.

Unser Netzwerk…

sowohl kabelgebunden als auch kabellos ist geschlossen und verschlüsselt und ermöglicht keinen Zugriff auf andere Personen als unsere Mitarbeiter unter der Firmenadresse.

Sie können uns jederzeit kontaktieren…

Für weitere Fragen zum Umgang mit der DSGVO schreiben Sie uns bitte eine E-Mail: salg@exemplar.dk